พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระธรรมดิลก
(สมภพ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สงัด อํสุมาลี)
อดีตเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมสิทธิเวที
(ถมยา อภิจาโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวิมลมุนี
(ประเสริฐ ญาณวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมเมธาภรณ์
(ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโสภณ
(จัด โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมงคลเจดีย์
(เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมงคลวุฒาจารย์
(บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมรัตนากร
(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี
(เอี่ยม เกสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์
(ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระมงคลทิพมุนี
(มุ้ย ปณฑิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระเทพกวี
(จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระพุทธิวงศาจารย์
(ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดุสิต
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภัทรมุนี
(อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook