พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระราชนันทาจารย์
(ผล อกฺกโชติ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพญาไท
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
รายละเอียด


พระราชสุทธิญาณ
(ขวัญ ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชภัทราจารย์
(ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนเมธี
(บุญลอย รตนโชโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวราลังการ
(พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระราชสุวัฒนาภรณ์
(พินิจ ปิยาจาโร)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
อดีตเจ้าคณะเขตธนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัชมงคลเมธี
(เจียร เขมาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชรัตนโมลี
(นคร เขมปาลี ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสารโมลี
(บุญจันทร์ ตุลญาโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ
รายละเอียด


พระราชธรรมมุนี
(เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิมลโมลี
(ทองคำ ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระราชกิตติเมธี
(แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(พร ยโสธโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิมุนี
(สุวิชช์ นาคมณี ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชปัญญารังษี
(เอี่ยม ธมฺมภาโร ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชมงคลสุธี
(ประสงค์ เขมฉนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมสุนทร
(สุชาติ วิสุทฺธาจาโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมุนี
(สำราญ อนิสฺสิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระราชมงคลมุนี
(เงิน สุทนฺโต ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อเขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook