พระราชภัทราจารย์ (ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชภัทราจารย์ (ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖)


 
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 971

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชภัทราจารย์ (ลอย สิริคุตฺโต ป.ธ.๖) มรณภาพด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๒.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุทธิสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภัทราจารย์ ปักขวิธานบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๐ ง, ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชภัทราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook