พระราชกิตติเมธี (แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชกิตติเมธี (แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 501

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชกิตติเมธี (แก้วมูล กนฺตปญฺโญ ป.ธ.๖) มรณภาพ ด้วยระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติวงศ์เวที [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเมธี ศรีวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ตามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๘, ตอนที่ ๒๐๖ ง , ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๖
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานครถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook