พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


VIEW : 846

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชธรรมสุนทร มีนามเดิมว่า ฉ่อง หนูคำ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางเหรียง อำเภอรัตภูมิ (ปัจจุบันเป็นอำเภอเมือง) จังหวัดสงขลา โยมบิดาชื่อ นายเที้ยม โยมมารดาชื่อ นางเนียม หนูคำ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ พัทธสีมาวัดบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี พระธรรมโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๖
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชธรรมสุนทร (ฉ่อง ถาวโร ป.ธ.๘) มรณภาพเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ สิริรวมอายุได้ ๖๖ ปี พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรวิสุทธานุวัตร [1]
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุนทร บวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๑๐ ข, ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑๑
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook