พระราชสุวัฒนาภรณ์ (พินิจ ปิยาจาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุวัฒนาภรณ์ (พินิจ ปิยาจาโร)


 
เกิด ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๔๗
มรณภาพ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดเวฬุราชิณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,505

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสุวัฒนาภรณ์ มีนามเดิมว่า ฟู อาจารยางกูร (เปลี่ยนชื่อเป็น พินิจ) เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ณ บ้านท่าข่อย ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โยมบิดาชื่อ นายแฟน อาจารยางกูร เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา บุตรของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โยมมารดาชื่อ นางจรูญ จินดากูล เป็นชาวจังหวัดนครนายก


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ สังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมถาวร วัดมหาธาตุฯ เป็นองค์ให้สรณะให้ศีล

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพิมลธรรม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระนิกรมมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมถาวร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ภายหลังอุปสมบทแล้ว ยังจำพรรษาอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

     พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) ได้ส่งมาอยู่ ณ วัดเวฬุราชิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิน
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะเขตธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบ นักธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เลขานุการ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖

หน้าที่พิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๕ แสดงธรรมเทศนาทางวิทยุ-โทรทัศน์ตามรายการต่างๆ ที่ติดต่อมา เป็นประจำ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เดินทางไปร่วมเปิด อ.ป.ต. ในหนตะวันออก และเป็นผู้อำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๖ เดินทางติดตาม สมเด็จพระวันรัตน เยี่ยมสันตะปาปา ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และเดินทางรอบโลก
พ.ศ. ๒๕๒๑ เดินทางออกตรวจเยี่ยมพระธรรมทูตใน ๒๐ จังหวัดหนตะวันออกเป็นเวลาติดต่อกัน ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๕ เดินทางไปเผยแพร่ด้านวิชาชีพ และการเกษตรแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ภาคอีสาน
พ.ศ. ๒๕๒๖ อบรมศีลธรรมแก่เด็ก และเยาวชนของโรงเรียนวัดเวฬุราชิณ
พ.ศ. ๒๕๒๘ อบรมจริยธรรมและวิธีแก้ปัญหาชีวิต แก่ข้าราชการตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดอบรมเยาวชน เรื่องธรรมะกับการแก้ปัญหาชีวิต ณ ศูนย์เยาวชน วัดเวฬุราชิน
พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ เป็นประธานสร้างพระประธานถวายวัดต่างๆ ทั่วประเทศปีละ ๙ องค์ ทุกๆ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นประธานอำนวยการสร้างพระประธาน จำนวน ๑๐๙ องค์ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในแคว้นสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ เป็นประธานอำนวยการสร้างพระประธานเพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร และที่ติดต่อขอพระประธานมา
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้จัดสร้างสถานปฏิบัติธรรม รวมเนื้อที่ ๑๖ ไร่ติดถนนใหญ่ใกล้น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง วังตะไคร้ เขื่อนพระราชดำริ ที่บ้านสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

มรณกาล


     พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ฟู ปิยาจาโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ รวมอายุ ๖๗ ปี ๖ เดือน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สาลี) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามและเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (จปร.) ที่ พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันออก
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า ๗๗-๘๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook