พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 685

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชสังวรวิมล มีนามเดิมว่า พร บุญอ้อม เกิดเมื่อวันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายมิ่ง - นางพรหม บุญอ้อม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ณ วัดบ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูเกษตรศีลาจารย์ (ทอง) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ณ วัดบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระครูเกษตรศีลาจารย์ (ทอง) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดสุดตา เขมปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์หนู อุสฺสาโห เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า ยโสธโร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ จาก โรงเรียนวัดบ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สังกัดวัดบ้านปะอาวใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สังกัดวัดบ้านปะอาวใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๘๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดบ้านก้านเหลือง ใหญ่ อำเภอเมือง สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระธรรมทูตสายที่ ๑ ประจำ จังหวัดธนบุรี

มรณกาล


     พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗) มรณภาพวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปัญญาธนวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสังวรวิมล โสภณวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๒๑๑ ง, ๑ ธันวาคม ๒๕๒๙, หน้า ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๖
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ
watkanlayanamitra.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook