พระราชวิมลโมลี (ทองคำ ปญฺญาธโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิมลโมลี (ทองคำ ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
วัด วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 665

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิมลโมลี มีนามเดิมว่า ทองคำ สุวรรณะ เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะแม ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อ คูณ โยมมารดาชื่อ ทรัพย์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดสนามสุทธาวาส ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี พระธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเชย วัดตาลบำรุงกิจ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการพรหม วัดสนามสุทธาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น อาจารย์ใหญ่ฝ่ายนักธรรม สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เลขานุการกองตรวจธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลปัญญาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลโมลี ศรีวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๙, ตอนที่ ๑๘๔ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๘
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคตะวันตก
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๑๐๘-๑๐๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook