พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดบุรณศิริมาตยาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


VIEW : 1,106

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวราลังการ มีนามเดิมว่า พิม ไพรวิจารณ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าล้อ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ พัทธสีมาวัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเทพญาณเวที (ฦา ยติโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสิริปัญญาภรณ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอุดมศีลคุณ (เริ่ม นนฺทิโก) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาโท (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
 กรรมการคณะธรรมยุต ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มรณกาล


     พระราชวราลังการ (พิมพ์ ถามวุฑฺโฒ ป.ธ.๕) มรณภาพ ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๖๙ ปี ๗ เดือน ๑ วัน พรรษา ๔๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุปัญญาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติเมธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวราลังการ ปริยัติสาลสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook