พระราชธรรมสุนทร (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมสุนทร (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร)


 
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 438

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระราชธรรมสุนทร (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลพัฒโนดม [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมสุนทร บวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๖
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook