พระราชรัตนเมธี (บุญลอย รตนโชโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนเมธี (บุญลอย รตนโชโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดคฤหบดี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., พธ.บ.


VIEW : 1,006

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชรัตนเมธี มีนามเดิมว่า บุญลอย มั่นดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านฝ่ายมูล ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โยมบิดาชื่อ นายทองดี มั่นดี โยมมารดาชื่อ นางเขียว มั่นดี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ณ วัดฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี พระสมุห์จันทร์ วัดหนองบัว เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ พัทธสีมาวัดฝายมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมี พระครูศีลคุณธาดา วัดหนองบัว เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบความรู้ได้ ม.๘
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๐๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มจร.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปัว
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะตรวจการภาค ๙
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น เลขานุการสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น เจ้าคณะเขตพระโขนง
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะเขตบางพลัด
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
 ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

มรณกาล


     พระราชรัตนเมธี (บุญลอย รตนโชโต) มรณภาพด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สิริรวมอายุได้ ๘๓ ปี พรรษา ๖๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ฐานานุกรมใน พระธรรมวโรดม (ทรัพย์)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีสมโพธิ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนเมธี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๘, ตอนที่ ๑๕๑ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔, หน้า ๗
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook