พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 856

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชธรรมมุนี มีนามเดิมว่า เกียรติ อุตสาหกุล เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ปีมะแม ณ บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โยมบิดา ชื่อ สิบตรีเปล่ง โยมมารดา นางฉาก อุตสาหกุล

     ช่วงวัยเยาว์เข้าเรียนที่โรงเรียนประชา บาลท่าลาดขาว จนสำเร็จประถมศึกษาปีที่ ๔ ก่อนลาออกมาช่วยโยมบิดามารดา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูพรหมพงศ์พิสุทธิ์ (ภู่ พรหมสโร) วัดพลับพลา เป็นพระอุปัชฌาย์

     ในระหว่างเป็นสามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๘๙ สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดท่าลาดขาว ก่อนย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ อยู่ที่วัดจักรวรรดิ

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พัทธสีมาวัดจักรวรรดิราชาวาส แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระคุณาจารวัตร (ไช้ สุวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวรญาณมุนี (เสถียร ธัมมสาโร) วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     ภายหลังอุปสมบท ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๙๖ สามารถสอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค

     จากนั้นท่านเดินทางไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย และสอบได้ปริญญา ปฏิอาจาริยะ คือ ปริญญาโท ฝ่ายภาษาและวรรณคดีบาลี ตามหลักสูตรการศึกษาอย่างเก่าของอินเดีย รัฐบาลเทียบฐานะเท่าปริญญาตรี เกียรตินิยมของหลักสูตรระบบใหม่ โดยศึกษารวม ๙ หมวดวิชา ตอบด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้น ควบคู่กับภาษาอังกฤษ แต่ในการถามตอบด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้น ดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยสันสกฤต แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

     พ.ศ. ๒๕๐๙ ผลจากการเรียนดี ทำคะแนนในการสอบได้ดีดังกล่าว สถาบันการศึกษาพุทธศาสนานาลันทาได้เสนอชื่อให้ได้รับทุนทำปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยพาราณสี เมืองพาราณสี รัฐอุตตระ ประเทศอินเดีย

     เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยพาราณสี ค้นคว้าเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ด้านภูมิประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา โดยได้รับทุนการศึกษาในชั้นต้นจากมหาวิทยาลัยพาราณสี และต่อมาเปลี่ยนเป็นทุนที่สูงขึ้นจากรัฐบาลอินเดีย แต่ด้วยสุขภาพไม่อำนวย จึงต้องงดการศึกษา และกลับประเทศไทยในพ.ศ. ๒๕๑๘


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ สำนักเรียนวัดท่าลาดขาว
พ.ศ. ๒๔๙๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ ประกาศนียบัตรชั้นสูงภาษาฮินดี จาก สถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนานาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จ ปริญญาโท (M.A.) ทางพระพุทธศาสนา ฝ่ายบาลี จาก มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (ได้คะแนนเป็นที่ ๒)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น เลขานุการสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) เมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ในการสังคายนา ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า และได้รับแต่งตั้งขั้นสุดท้ายแห่งการชำระพระไตรปิฎก ในการทำสังคายนาดังกล่าวได้จำพรรษาอยู่ ณ ประเทศพม่า ๑ พรรษา
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

มรณภาพ


     พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยโรคเลือดออกทางเดินอาหาร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ โรงพยาบาลกลาง สิริอายุ ๗๘ พรรษา ๕๗

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีกิตติโสภณ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมมุนี ศรีปาพจนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๗
ข่าวสด
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook