พระโพธิวงศาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระปฐมเจติยานุรักษ์
(กล่ำ เจติรักษ์)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี
(เอี่ยม เกสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระราชพงษ์ปฏิพัทธ์
(ม.ร.ว.ล้น ญาณวโร ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ครุฑ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะฝ่ายใต้
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา
รายละเอียด


พระราชโมลี
(ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
รายละเอียด


พระมงคลทิพมุนี
(มุ้ย ปณฑิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระเทพกวี
(จั่น วิจญฺจโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรี
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระโพธิวงศาจารย์
(สังข์ทอง นาควโร ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมา
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธิวงศาจารย์
(ปลด พฺรหฺมสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะอำเภอดุสิต
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(ห้อง ชาติสิริ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
รายละเอียด


พระเทพเมธี
(ปลื้ม อุตฺตโร ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภัทรมุนี
(อิ๋น ภทฺรมุนี ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพสุทธิโมลี
(เสงี่ยม จิณฺณาจาโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี - ระยอง - ตราด (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(นาค โสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี วิ.
(สด จนฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเมธี
(เจีย เขมิโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระเทพปริยัติ
(ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
รายละเอียด


พระเทพวิมล
(ชุ่ม ติสาโร เทียบ ป.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ฦา ยติโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook