พระทักษิณคณิศร
(สาย ปุญฺญคงฺโค)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระอุดรคณารักษ์
(ศรี พรหมโชติ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระจุลคณิศร
(จรัส สุตธโน ป.ธ.๖)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคณานุศิษฏ์
(สงวน ปาลโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระคัมภีรปรีชาญาณเถร วิ.
(หนู ปุญฺญวนฺโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระภาวนาโกศลเถร วิ.
(ธีระ ธมฺมธโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระญาณสิทธาจารย์ วิ.
(สิงห์ สุนฺทโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
รายละเอียด


พระภาวนาวิมลเถร วิ.
(สิริ อตฺตาราโม ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(อำพัน อาภรโณ ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระโสภณสมาธิคุณ วิ.
(จำลอง อชิโต ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวุฒิ วิ.
(ทอง โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาวรคุณ วิ.
(สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์
อดีตเจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
รายละเอียด


พระศาสนดิลก
(เสน ชิตเสโน ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะมณฑลอุดรธานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม
รายละเอียด


พระเนกขัมมมุนี
(คง ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระอุดมปิฎก
(สอน พุทฺธสโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส
รายละเอียด


พระอมรเมธาจารย์
(ทัด ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระปริยัติบัณฑิต
(ครุฑ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(เกิด ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระอมราภิรักขิต
(เกิด อมโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระมหาพุทธพิมพาภิบาล
(เกตุ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะเมืองอ่างทอง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชโย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook