พระเนกขัมมมุนี (คง ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเนกขัมมมุนี (คง ป.ธ.๔)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๔
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๔
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๑๒
วัด วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 558

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเนกขัมมมุนี ชาติภูมิอยู่บ้านดอนตะแบก จังหวัดปราจีนบุรี เกิดปีมะแม ตรีศก จุลศักราช ๑๑๗๒ พ.ศ. ๒๓๕๔


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่อมีวัยสมควรแก่การศึกษาได้เข้ามาศึกษาอักษรสมัยในสำนักวัดสามจีน (วัดไตรมิตรวิทยาราม)

     ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาภาษาบาลีเบื้องต้นจากพระธรรมสังวร ต่อมาได้ศึกษากับพระธรรมไตรโลกาจารย์ (อู่) วัดสัมพันธวงศ์

     อุปสมบทเมื่อปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช ๑๑๙๓ พ.ศ. ๒๓๗๔ ณ พัทธสีมา วัดเกาะแก้วลังการาม โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อู่) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทแล้วเข้าสอบบาลีที่วัดพระเชตุพน เป็นเปรียญ ๔ ประโยค ได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญพื้นแพรน้ำเงินลายทอง มีนิตยภัต (เข้าใจว่าเดือนละตำลึงกึ่ง)

     เมื่อทรงพระกรุณาโปรดให้ย้ายพระธรรมไตรโลกาจารย์ ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ฯ ท่านย้ายตามพระอุปัชฌาย์ไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ ฯ ด้วย เมื่อพระธรรมไตรโลกาจารย์ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระครูคู่สวดฐานานุกรมตำแหน่งพระคู่สวดที่ พระครูไกรสรวิลาส

     ต่อมา พระครูไกรสรวิลาส (คง) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมวินัยฝ่ายธรรมยุติ จึงทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำญัตติกรรมเป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พร้อมด้วยสหธรรมิกที่ร่วมใจใคร่จะปฏิบัติตาม รวม ๑๒ รูป มีพระบรมราชโองการโปรดให้พระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส เป็นผู้จัดการ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๙๘ การทำญัตติกรรมครั้งนี้ ไปทำที่วัดบรมนิวาส มี พระกัสสโป พระราชาคณะรามัญนิกาย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอมราภิรักขิต (เกิด) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาบุญ เปรียญ ๓ ประโยค วัดบรมนิวาสเป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อญัตติกรรมเป็นธรรมยุตเรียบร้อยแล้ว ท่านกลับมาอยู่วัดสัมพันธวงศ์ตามปกติ ส่วนภิกษุที่ไม่ยินดีที่จะทำการญัตติกรรมร่วมกับท่าน ต่างพากันแยกย้ายไปอยู่วัดปทุมคงคาบ้าง วัดสามจีนบ้าง ลาสิกขาเสียบ้าง คงเหลืออยู่แต่ที่คณะของท่าน ภิกษุสามเณรวัดสัมพันธวงศ์ หรือวัดเกาะ จึงเป็นพระเณรในสังกัด ธรรมยุติกาสืบมาแต่ครั้งนั้น

     พระครูไกรสรวิลาส (คง) เป็นผู้มีศีลาจารวัตรสงบเรียบร้อย เคร่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย เป็นเหตุนำความเลื่อมใสแก่ผู้ได้พบเห็น ในส่วนการบำเพ็ญปรัตถประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถเท่าที่ท่านจะทำได้ เพราะอัธยาศัยส่วนตัวเป็นพระสมถะมักน้อย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระครูไกสรวิลาส (คง) ขึ้นเป็นพระราชคณะมีราชทินนามว่า "พระเนกขัมมมุนี"

     เป็นที่น่าเสียดายว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านไปไม่ได้ตลอด เพราะท่านมาปรารภถึงโรคาพาธ ซึ่งมาเบียดเบียนทำร่างกายของท่านให้ทุพพลภาพ ไม่สะดวกในการจะดำรงพรหมจรรย์ให้ยั่งยืนต่อไปได้ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ลาสิกขา เมื่ออายุได้ ๕๙ ปี (ปีมะเส็ง เอกศก จุลศักราช ๑๒๑๓ พ.ศ. ๒๔๑๒) นับแต่ญัตติเป็นธรรมยุตมาได้ ๑๕ ปี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูไกรสรวิลาส ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม
เป็น พระราชคณะ ที่ พระเนกขัมมมุนี

ที่มา


sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook