พระโสภณสมาธิคุณ วิ. (จำลอง อชิโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณสมาธิคุณ วิ. (จำลอง อชิโต ป.ธ.๖)


 
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A., ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,679

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๒๗ Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระโสภณสมาธิคุณ วิ. (จำลอง อชิโต ป.ธ.๖) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีกิตติสุนทร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระโสภณสมาธิคุณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๙
พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook