พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓)


 
อายุ ๖๙ ปี
มรณภาพ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดภาวนาภิรตาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศศ.บ.


VIEW : 3,893

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม
 เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์

มรณกาล


     พระภาวนาวรคุณ วิ. (สุวิทย์ นิวฑฺฒโน ป.ธ.๓) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ ๖๙ ปี

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุตวัฒนกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาวรคุณ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Wat Arun Ratchawararam Bangkok I วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook