พระสังฆาธิการ ภาค๑๓ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระธรรมเมธี
(บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระเทพสุทธาจารย์
(อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพชลธารมุนี
(ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธิเวที
(สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเนินพระ
รายละเอียด


พระราชจันทโมลี
(ประเสริฐ วิมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมเมธี
(วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(อนันต์ ธมฺมโชโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชพัชรมานิต วิ.
(อัครเดช ถิรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส
รายละเอียด


พระราชวชิรญาณ วิ.
(อนันต์ อกิญฺจโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์
รายละเอียด


พระราชวชิรธรรมวิธาน
(ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรานันท์ วิ.
(สนั่น จิณฺณธมฺโม)
วัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระจุลนายก
(สุชาติ อภิชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระอรรถโมลี
(อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีปริยัตยาภรณ์
(พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพลับ
รายละเอียด


พระชลญาณมุนี
(สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓ ,ดร.)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
รายละเอียด


พระบุรเขตธรรมคณี
(บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าอาวาสวัดบางปรือ
รายละเอียด


พระโสภณคณาภรณ์
(ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระชัยสิทธิสุนทร
(วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook