พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระธรรมเมธี
(บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม
รายละเอียด


พระเทพสุทธาจารย์
(อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสุเมธมุนี
(สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพชลธารมุนี
(ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร
เจ้าอาวาสวัดวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธิเวที
(สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดเนินพระ
รายละเอียด


พระราชจันทโมลี
(ประเสริฐ วิมโล)
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ชูชาติ สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดระยอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสารนาถธรรมาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมเมธี
(วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า
รายละเอียด


พระราชสารโสภณ
(อนันต์ ธมฺมโชโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระจุลนายก
(สุชาติ อภิชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ วิ.
(เข้ม ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคลองกุ้ง
รายละเอียด


พระอรรถโมลี
(อบ ปสาโท ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธีปริยัตยาภรณ์
(พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพลับ
รายละเอียด


พระชลญาณมุนี
(สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
รายละเอียด


พระบุรเขตธรรมคณี
(บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดตราด
เจ้าอาวาสวัดบางปรือ
รายละเอียด


พระชัยสิทธิสุนทร
(วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมงคลโมลี วิ.
(สมบุญ โสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมอนนาง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
รายละเอียด


พระสังวรวิสุทธิคุณ
(แผ่นทอง จาคโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ประธานสงฆ์วัดป่าบวรสังฆาราม
รายละเอียด


พระอุดมวัฒนมงคล
(สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล
รายละเอียด


พระโสภณธรรมธาดา
(หัน คุณวนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook