พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)


 
เกิด ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดเขาบางทราย
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 10,129

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธ) [2]
 เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัดนิพัทธมงคลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร)
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอนันตสารโสภณ [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเมธาจารย์ ชลธารธรรมโสภิต ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุทธาจารย์ บริหารศาสนกิจ วิจิตรสีลาภรณ์ ยติคณิสสร บวรฆังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๖
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook