พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต)


 
เกิด ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๘ ปี
พรรษา ๔๖
วัด วัดบุญญาวาส
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 1,989

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ [1]
 เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส

สมณศักดิ์


๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook