พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓ ,ดร.)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๘
วัด วัดอุทกเขปสีมาราม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., พธ.ม., พธ.ด., ศศ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 3,893

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระชลญาณมุนี มีนามเดิมว่า สมโภช นาคสิทธิเลิศ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง) เป็นบุตรนายโสภณ นาคสิทธิเลิศ นางศรีพล นาคสิทธิเลิศ (กิมไล้ แซ่แต้) บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๓ ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


บรรพชาและอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๔ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชเมธากรกวี (สุบิน สุเมโธ ป.๙) วัดเทพนิมิตร ตำบลหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์
     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.๙) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมบัณฑิตวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ศึกษาภาษาอังกฤษ (Mid - Warwickshire College of Further Education, United Kingdom)
นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดเทพนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักเรียนวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
----
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับเกียรติบัตร “การบรรยายปฏิบัติ และบำเพ็ญจิตตภาวนา” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการสงเคราะห์ประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทาน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนารางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับโล่รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับ “ชมเชย” จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับประกาศนียบัตรผู้นำเสนอผลงาน ในการประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลผลงานการวิจัย ในการประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ผู้นำศาสนาดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชลบุรี
๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ในระดับดีเยี่ยม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (The ๒nd National Conference MCU RK ๒๐๑๙) ในหัวข้อ “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” (“Enliven the Spirit of Dvaravati”) ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ประธานกรรมการฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองอิรุณ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น กรรมการแผนกธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุทกวิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น อาจารย์ประจำ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตร (กจพ) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๐  เป็น พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระธรรมทูต สายที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ ๘๙/๒๕๓๔
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระธรรมทูต ประจำวัดป่าสันติธรรม ประเทศอังกฤษ โดยมติมหาเถรสมาคม ที่ ๖๔/๒๕๔๐

ผลงานวิชาการ


 • บทความวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักร ของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในหนังสือรวม : บทความวิชาการโครงการ “สัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น”ประจำปี ๒๕๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ การนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “เคล็ดลับการทำวิทยานิพนธ์” ในงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาผู้นำเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” DEVELOPMENT OF BUDDHIST LEAERS TO SUPPORT THE INTEGRATION OF ASEAN พิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๘ “การประชุมระดับนานาชาติ วิสาขบูชาโลก ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑๒ The ๑๒th Conference of United Nations Day of Visak “พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก (Buddhism and World Crisis)”
 • บทความวิชาการ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน” THE ROLE OF SANGKA IN THE SOCIAL DEVELOPMENT AT PRESENT ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
 • บทความวิชาการ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระธรรมวินัย” BUDDHISM AND THE ENVIRONMENT ACCORDING TO THE DISCIPLINE ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘
 • บทความวิชาการ เรื่อง “การปกครองที่เป็นธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” EQUITABLE ADMINISTRATION IN DHARAVADA BUDDHISM ตีพิมพ์ในวารสาร ตีพิมพ์ในวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘
 • บทความวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์เรื่องขันติธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท Analysis of tolerance in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
 • บทความวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์หลักการสร้างปัญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาท An Analysis of the wisdom Development in Theravada Buddhism ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (สาขาปรัชญาและศาสนา) ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
 • บทความวิชาการ เรื่อง พระพุทธศาสนากับการเมือง Buddhism and poltics ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ (MCU Congress II) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 • บทความวิชาการ เรื่อง กุศลกรรมกับความงาม Charity with Beauty ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ MCU Congress ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • บทความวิชาการ เรื่อง พระพุทธศาสนากับความงาม Buddhism and Beauty ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ The ๒nd National Conference ๒๐๑๙ “ทวารวดีศึกษา : ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” Enliven the Spirit of Dvaravati โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๑ กันยายน ๒๕๖๒

ผลงานวิจัย


 • เรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal of MCU Social Science Review ISSN : ๒๒๘๗-๐๑๒๑ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม ๒๕๕๗ Vol. A special issue : May ๒๐๑๔ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 • เรื่อง “ภาวะผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรของพระภาวนาวิเทศ (เขมธมฺโม ภิกฺขุ)” LEADERSHIP IN THE BUDDHIST PROPAGATION IN UNITED KINGDOM OF PHRABHAVANAVITEHT (KHEADHAMMO BHIKKHU) ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗
 • เรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธ” APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF MORALITY IN BUDDHIST LEABERSHIP DEVELOPMENT หมายเลขผลงานวิจัย : GICECG๑๖๑๑๐๗๖ การประชุมนานาชาติด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล ลอนดอน วิทยาเขตเคนชิงตัน ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • เรื่อง “พระสงฆ์ต้นแบบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก THE PROTOTYPE OF BUDDHIST MONK FOR PROPAGATING BUDDHISM TOWARD THE GLOBAL SOCIETY” ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ Journal SS MCU คณะสังคมศาสตร์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
 • เรื่อง “วิถีชีวิตท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมมลายูของแรงงานไทย Ways of in Melayu society and culture of Thai workers” ตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลงานหนังสือ


 • เรื่อง ธรรมออนไลน์ บ.สมควรการพยาบาล จก. ฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๘
 • เรื่อง ธรรมเทศน์ ๑ บ. งามช่างปริ้นแอนด์มีเดีย จก. ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙
 • เรื่อง ธรรมเทศน์ ๒ หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • เรื่อง รวมธรรมคำเทศน์ หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงพุทธ (Buddhist Leabership) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๔๗๘-๒๘๗-๗ บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • เรื่อง รวมธรรมคำเทศน์ ๒ หจก.นิวไพศาลการพิมพ์ กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • เรื่อง บทบาทของภาวะผู้นำ (Leabership Roles) ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๕๖๘-๑๘๘-๙ บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์ ศาสนภารธุราธรยติคณิสสรสังฆานุนายก ฐานานุกรมใน สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระชลญาณมุนี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
wikipedia

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook