พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสุธีปริยัตยาภรณ์ (พร้อม กนฺตสีโล ป.ธ.๗)


 
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๘
วัด วัดพลับ
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 2,576

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ [1]
 เจ้าอาวาสวัดพลับ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูศรีปริยัติวิภูษิต
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีปริยัตยาภรณ์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ และภาค ๑๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook