พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) | พระสังฆาธิการ

พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล)


 
เกิด ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๖๓
วัด วัดบูรพาพิทยาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, Ph.D., ค.ม.(กิตติ์)


VIEW : 4,373

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
Doctor of Philosophy (Ph.D.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี [1]
 เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิมลวรธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลธีรคุณ [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชจันทโมลี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook