พระราชวชิรญาณ วิ. (อนันต์ อกิญฺจโน) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรญาณ วิ. (อนันต์ อกิญฺจโน)


 
เกิด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๘
วัด วัดมาบจันทร์
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,085

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิรญาณ วิ. มีนามเดิมว่า อนันต์ จันทร์อินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ (ปีมะเมีย) ที่ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี บิดา ฟุ้ง จันทร์อินทร์ มารดา เสงี่ยม จันทร์อินทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ พระอุโบสถวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ [1]

สมณศักดิ์


๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๔
วัดมาบจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook