พระราชวัชรสังวรมุนี (สุชาติ อภิชาโต) | พระสังฆาธิการ

พระราชวัชรสังวรมุนี (สุชาติ อภิชาโต)


 
เกิด พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
พรรษา ๔๙
วัด วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, วศ.บ.


VIEW : 5,461

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านบวชได้ประมาณ ๖ อาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พอห่มจีวรเป็น บิณฑบาตเป็น ดูแลรักษาอัฐบริขารต่างๆ และสามารถเดินทางได้โดยไม่รู้สึกลำบากใจเกี่ยวกับการห่มผ้า ก็ได้กราบลาสมเด็จฯ ขออนุญาตไปอยู่กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาด


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ [1]
๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรสังวรมุนี ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๒ รูป ๑. พระจุลนายก ๒. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๓๔ ข, ๑ ส.ค. ๒๕๖๖, หน้า ๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook