พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)


 
อายุ ๖๗ ปี
พรรษา ๔๖
วัด วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 5,828

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) [2][3]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร [4]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร [5]

สมณศักดิ์


๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) และผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต)
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
4. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
5. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook