พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)


 
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๐
วัด วัดป่าวชิรบรรพต
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 2,112

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓ [1]
 เจ้าอาวาสวัดป่าวชิรบรรพต

สมณศักดิ์


๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรธรรมวิธาน ปฏิภาณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๔ ข, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook