พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๕๑
วัด วัดเนินพระ
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


VIEW : 5,545

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเนินพระ
 เจ้าคณะจังหวัดระยอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธิเวที ศรีศาสนกิจวโรปการ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดระยอง ขอลาออกจากตำแหน่ง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook