พระสงฆ์ ภาค๑๒ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๒


พระธรรมปริยัติมุนี
(ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.
(ประยงค์ ปิยวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธินายก
(บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระราชภัทรธาดา
(ประเทือง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมภาณี
(สุนาถ ติกฺขวีโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิวราจารย์
(อุดม สุทฺธสีโล)
เจ้าคณะอำเภอองครักษ์
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระราชภาวนาพิธาน วิ.
(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมคุณ
(สวาท สุภาจาโร)
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีกิตติเมธี
(รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
รองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระมงคลสุทธิคุณ
(ฟู อติภทฺโท ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
เจ้าอาวาสวัดบางสมัคร
รายละเอียด


พระวิสุทธิธรรมาจารย์
(บรรจง อาภาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง
รายละเอียด


พระสิริวุฒิเมธี
(สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
รายละเอียด


พระปัญญาวิสุทธิโมลี
(วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระพิศาลศึกษากร
(สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิมาลัย
รายละเอียด


พระปราจีนมุนี วิ.
(ประวิทย์ อกิญฺจโน)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้
รายละเอียด


พระภาวนาประชานุกูล วิ.
(องอาจ อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม
รายละเอียด


พระบูรพาคณาจารย์
(น้อม วรนินฺโท)
เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง
รายละเอียด


พระสุมงคลมุนี
(ชม ชินวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส
รายละเอียด


พระพุทธิรังษี
(สุจิณโณ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook