พระสังฆาธิการ ภาค๑๒ | พระสังฆาธิการ

ภาค๑๒


พระธรรมปริยัติมุนี
(ประยนต์ อจฺจาทโร ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒
เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชภัทรธาดา
(ประเทือง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิวราจารย์
(อุดม สุทฺธสีโล)
เจ้าคณะอำเภอองครักษ์
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
รายละเอียด


พระราชภาวนาพิธาน วิ.
(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพรหมคุณ
(สวาท สุภาจาโร)
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก
เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติสุนทร
(อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลวชิรโสภิต
(ขันธ์ สิริวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช
เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต
รายละเอียด


พระราชวชิรานุวัตร
(ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)
เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ
รายละเอียด


พระศรีกิตติเมธี
(รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
รองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
รายละเอียด


พระสิริวุฒิเมธี
(สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
รายละเอียด


พระพิศาลศึกษากร
(สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิมาลัย
รายละเอียด


พระศรีวัชรธรรมภาณ
(สมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระภาวนาประชานุกูล วิ.
(องอาจ อาภากโร)
เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม
รายละเอียด


พระบูรพาคณาจารย์
(น้อม วรนินฺโท)
เจ้าอาวาสวัดบ้านโง้ง
รายละเอียด


พระสุมงคลมุนี
(ชม ชินวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพิมพาวาส
รายละเอียด


พระพุทธิรังษี
(สุจิณโณ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร
รายละเอียด


พระมุนีนายก
(บุญมี อิณมุตฺโต)
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
รายละเอียด


พระสิทธิวรนายก
(ประเชิญ ปสนฺนชวนจิตฺโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน
รายละเอียด


พระสิทธิวีรานุวัฒน์
(กิจจา สุเมโธ)
เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มแพ้ว พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระประชาธรรมนาถ
(ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook