พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) | พระสังฆาธิการ

พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร)


 
เกิด ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
อายุ ๔๙ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรษา ๒๕
วัด วัดสมานรัตนาราม
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 6,398

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดก้อนแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ - แปลงยาว (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระสมุห์
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประชาธรรมนาถ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๒, ตอนที่ ๓๓ ข, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๕๕

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook