พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๔)


 
เกิด ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา ๖๗
วัด วัดบางกระเบา
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 4,406

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางกระเบา (สิทธิสารานุกูล)
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดสระเกศ ฯ (กทม.)
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดสระเกศ ฯ (กทม.)
พ.ศ. ๒๕๐๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๑๑ จบ อภิธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗ จบ หลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒ จบ การอบรมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับรางวัล อ.ป.ต. ดีเด่น ระดับภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมชุมชนโดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี [1]
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม)
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกบาลี)
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง (แผนกบาลี)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูสิธิสารคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิภัทรธาดา [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภัทรธาดา กิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
บทความธรรมะ Dhamma Articles


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook