พระศรีวัชรธรรมภาณ (สมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีวัชรธรรมภาณ (สมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)


 
อายุ ๔๗ ปี
พรรษา ๒๖
วัด วัดบางกระเบา
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.ด.


VIEW : 2,123

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง [2]

สมณศักดิ์


๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวัชรธรรมภาณ [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชดำริโปรดแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook