พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)


 
เกิด ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
พรรษา ๖๑
วัด วัดประสิทธิเวช
ท้องที่ นครนายก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,308

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสิทธิวราจารย์ มีนามเดิมว่า อุดม ยิ้มย่อง เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย ณ บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก บิดา นายโชติ มารดา นางเริ่ม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ พัทธสีมา วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูวิจิตรธรรมประภาต วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอรุณธรรมประโชติ วัดอรุณฉายาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปล้อง อุตฺตโร (พระครูประสิทธิศีลวัฒน์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ (ระดับทอง) จากมจร. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลบางปลากด
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะตำบลบางปลากด
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอองครักษ์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประสิทธิเวช
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น กรรมการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการสายที่ ๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระศรีวิสุทธิดิลก วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุทธิศีลคุณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิมลศีลาจาร [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิวราจารย์ สุวิธานวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
watprasitthiwech.wordpress.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook