พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระสิริวุฒิเมธี (สมพร กนฺตาโภ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
พรรษา ๔๗
วัด วัดเหล่าอ้อย
ท้องที่ สระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗


VIEW : 3,137

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระสิริวุฒิเมธี มีนามเดิมว่า สมพร พงษ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดาชื่อนายลี มารดาชื่อนางมาก พงษ์ศรี ณ บ้านเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ อุโบสถวัดหลวงอรัญญ์ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระครูพรหมวิริยคุณ เจ้าคณะอำเภอตาพระยา วัดโคกสูง อำเภอตาพระ ยา (ปัจจุบันอำเภอโคกสูง) จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันสระแก้ว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิชิตเขมากร (ทอง ปริสุทฺโธ) วัดหลวงอรัญญ์ ตำบลอรัญ ประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูนิมมานวรกิจ (ทองคำ ตนฺติปาโล) วัดหนองสังข์ ตำบลหนอง สังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันสระแก้ว) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดคูหาสวรรค์
เปรียญธรรม ๗ ประโยค วัดสุวรรณารามวรวิหาร สำนักเรียนวัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗  เป็น พระอนุจรนำข้อสอบประโยคบาลี ของคณะสงฆ์ ภาค ๒
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ประธานดูแลการศึกษาธรรมและธรรมศึกษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริวุฒิเมธี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก

ผู้แนะนำข้อมูล


วัดเหล่าอ้อย อรัญประเทศ สระแก้ว


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook