พระราชมงคลวชิรโสภิต (ขันธ์ สิริวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวชิรโสภิต (ขันธ์ สิริวณฺโณ)


 
เกิด ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๑๐๐ ปี
อุปสมบท ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๘๑
วัด วัดมงคลโสภิต
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,610

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชมงคลวชิรโสภิต มีนามเดิมว่า ขันธ์ คงสาคร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน ณ บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อ นายกลับ มารดาชื่อ นางหนู คงสาคร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม ณ วัดโพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูวิจารณ์ธัมมานุวัตร์ วัดโพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูบู่ วัดประเวศวัฒนาราม ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์แม้น วัดโพธาราม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดมงคลโสภิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดมงคลโสภิต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น รักษาการเจ้าคณะตำบลเทพราช
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าคณะตำบลเทพราช
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดมงคลโสภิต
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดมงคลโสภิต

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระธรรมทูต สายที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ประธานกรรมการ หน่วย อ.ป.ต. ประจำตำบลเทพราช

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูโสภิตมงคลการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิม
๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวชิรโสภิต วิจิตรธรรมคุณากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราชและเจ้าคณะตำบลเมืองใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
watmongkolsopit.blogspot.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook