พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรกวี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๘ ปี
พรรษา ๓๗
วัด วัดเทพนิมิตร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, น.บ., ศษ.บ.


VIEW : 4,231

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๘ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (หนตะวันออก)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (กรรมการ ส่วนกลาง)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๒-๑๓ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีกิตติเมธี [3]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธรรมยุต)
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
Watsaman Rattanaram

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕ : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook