พระราชวชิรานุวัตร (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรานุวัตร (ธีรวัฒน์ จิตฺตปาโล)


 
เกิด ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๘
วัด วัดหนองกะพ้อ
ท้องที่ สระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,980

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชวชิรานุวัตร มีนามเดิมว่า ธีรวัฒน์ เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ บิดานายทองมี มารดานางหนูคำ เจริญสุข บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ วัดราษฎร์นิมิต ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระครูรัตนสราธิคุณ วัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประภัสร์วุฒิคุณ วัดทุ่งพระ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปัญญารัตนสาร วัดศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดราษฎร์นิมิต ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๘  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว [1]
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว [2]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรนิมมานการ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนสราธิคุณ [3]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระรัตนสราธิคุณ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระรัตนสราธิคุณ วัดหนองกะพ้อ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๒๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook