พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐
พรรษา ๔๗
วัด วัดโสธรวราราม วรวิหาร
ท้องที่ ฉะเชิงเทรา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พ.ม., ศษ.บ., กศ.ม.


VIEW : 3,824

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชปริยัติสุนทร มีนามเดิมว่า อมรภิรักษ์(สมศักดิ์) รัตนศักดิ์เสน่หา เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดา นายประเสริฐ เสน่หา มารดา นางสมจิตร เสน่หา บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน (เดิมเป็นอำเภอบางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทรา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดบางตลาด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูสุตาลงกต วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูกลึง เตชธมฺโม วัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระกรรมวาจารย์จารย์ พระอาจารย์แอ๊ด วัดคุ้งกร่าง ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ปสนฺโน


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดบางตลาด ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตัวอย่างดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ ที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตัวอย่างประจำปี ๒๕๔๒ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ครูพระปริยัติธรรมแผนกบาลี-นักธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น กรรมการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวงในระดับภาค ๑๒
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น กรรมการสอบและตรวจพระนวกภูมิ ในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น พระปริยัตินิเทศก์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น อาจารย์ประจำโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ประธานอนุกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองประธานกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ประธานกรรมการการบริหารโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ประธานอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๐  เป็น พระธรรมทูตในระดับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น ประธานกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ ๘๑ ปี พระราชมงคลวุฒาจารย์ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดโสธรวรารามและประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ประธานกรรมการจัดพิมพ์หนังสือ คนเด่นเมืองแปดริ้ว ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติบุคคลที่มีความเด่นในด้านต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพิพิธวิหารกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติกิจวิธาน [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติสุนทร บวรสิกขกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
wikipedia
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook