พระสงฆ์ ภาค๑๔ ในอดีต - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๔


พระราชวินยาภรณ์
(มานิต ฐิตมโน ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม - กาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลว
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(โสภา เขมสรโณ ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชมงคลโมลี
(สนั่น ปญฺญาธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม
รายละเอียด


พระพุทธรักขิต
(พลอย ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
รายละเอียด


พระวิบูลเมธาจารย์
(อุ่ม สุรทินฺโน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
รายละเอียด


พระวิกรมมุนี
(ผล อุปติสฺโส ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
รายละเอียด


พระวิบูลเมธาจารย์
(เก็บ ภทฺทิโย ป.ธ.๗)
อดีตรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รายละเอียด


พระสมุทรคุณากร
(ยรรยง ติสฺสเทโว ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดตึกมหาชยาราม
รายละเอียด


พระภัทรมุนี
(ผล ภทฺทิโย ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชนาวาส
รายละเอียด


พระปริยัติคุณาภรณ์
(พิมล เขมงฺกโร ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


พระรามัญมุนี
(สมัย กมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
รายละเอียด


พระกิตติสารสุธี
(เทียบ อุทโย ป.ธ.๓)
วัดเสนหา
รายละเอียด


พระศรีปริยัติมุนี
(สมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีธรรมคุณาธาร
(จำนงค์ วรวฑฺฒโน ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพังม่วง
รายละเอียด


พระปริยัติคุณาภรณ์
(เฉลี่ย สิริธโร ป.ธ.๓)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดธัญญวารี
รายละเอียด


พระมงคลชัยวัฒน์
(เสงี่ยม อริโย ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
รายละเอียด


พระวิสุทธิสารเถร วิ.
(ถิร ปญฺญาปโชโต)
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลสิทธาจารย์ วิ.
(ยะ เขมปาโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
รายละเอียด


พระวิสุทธิรังษี
(เปลี่ยน อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
รายละเอียด


พระพุทธวิถีนายก
(บุญ ขนฺธโชติ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook