พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีปริยัติมุนี (สมบูรณ์ ทสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕
อุปสมบท ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
มรณภาพ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดพระงาม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีปริยัติมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook