พระปริยัติคุณาภรณ์ (พิมล เขมงฺกโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติคุณาภรณ์ (พิมล เขมงฺกโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดสุวรรณภูมิ
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปริยัติคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า พิมล พิมพินทรบุตร (แซ่อั๊ง) เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ปีมะโรง ณ บ้านหงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โยมบิดาชื่อ นายอินทร์ โยมมารดาชื่อ นางพิมพ์ แซ่อั๊ง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ พัทธสีมาวัดองครักษ์ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี เจ้าอธิการเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลื้ม วัดแก้วตะเคียนทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการหวาน วัดองครักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๘๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น คณะกรรมการสงฆ์อำเภอตำแหน่งองค์การปกครอง
พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

มรณกาล


     พระปริยัติคุณาภรณ์ (พิมล เขมงฺกโร ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ที่ พระครูสุวรรณคณารักษ์
พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบชั้นเอกพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติคุณาภรณ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook