พระมหาธงชัย ธมฺมธโร ป.ธ.๙
อดีตเจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
อดีตเจ้าอาวาสวัดโป่งขนมจีน
รายละเอียด


พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธีรวัฒน์ สุภาจาโร ป.ธ.๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพากร
รายละเอียด


พระมหาสันติ โชติกโร ป.ธ.๙
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
อดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
รายละเอียด


พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิสารท์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อดีตเจ้าอาวาสวัดทัพป่าจิก
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระมหามงคล โกสลฺโล ป.ธ.๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวงก์
รายละเอียด


พระมหาโกเมศ เขมโก ป.ธ.๗
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด


พระมหาธีระ ปยุตฺโต ป.ธ.๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวสันต์ เตชธโร ป.ธ.๖
อดีตเลขานุการเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระมหาถวิล อนุภาโส ป.ธ.๖
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต
รายละเอียด


พระมหาภานุพงษ์ ธมฺมธารี ป.ธ.๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อเหลือง
รายละเอียด


พระมหาวีระ ธมฺมเตโช ป.ธ.๕
อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาคันทรง
รายละเอียด


พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ถาวโร ป.ธ.๔
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาศิลป์ พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๔
อดีตเจ้าคณะตำบลนางบวช
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
รายละเอียด


พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม ป.ธ.๔
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
วัดพัฒนาราม
รายละเอียด


พระมหายุตต์ ธมฺมวิริโย ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook