พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม ป.ธ.๔


 
เกิด ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัด วัดพัฒนาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 483

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม มีนามเดิมว่า วิชัย สังขรัตน์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ เกิดที่ บ้านป่าไร่ หมู่ ๔ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของ นายดำ - นางนิ่ม สังขรัตน์

     มีพี่น้อง ๕ คน คือ
     ๑. นางกิ้ม สังขรัตน์ ถึงแก่กรรม
     ๒. นางช้อย สังขรัตน์ ถึงแก่กรรม
     ๓. พระมหาวิชัย ฉายา อีทิสธมฺโม นามสกุล สังขรัตน์ มรณภาพ
     ๔. นายชอน สังขรัตน์ ถึงแก่กรรม
     ๕. นางนวล คงสมบูรณ์ ถึงแก่กรรม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘ ณ วัดพลานุภาพ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการดำ ติสฺสโร วัดนางโอ เป็นกรรมาวาจาจารย์ พระทิม ธมฺมธโร วัดช้างไห้ เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม ในสมัยของ พระศรีปริยัติโยดม (พระมหาจันทร์ เขมจารี)
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม

ฝ่ายการศึกษา

ครูนักธรรม และบาลี วัดพัฒนาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงาน


  • เป็นผู้ร่วมพัฒนาวัดพัฒนาราม เช่น การก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่ และเสนาสนะภายในวัดพัฒนารามอีกมากมาย 
  • เป็นผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ–สามเณรทั้งนักธรรม บาลี และสามัญ 
  • เป็นผู้มอบเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ห้องเรียนวัดพัฒนาราม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  • เป็นผู้จัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์ นารโท 

จริยวัตร


  • เป็นพระสายปฏิบัติ (ท่านเป็นศิษย์รูปหนึ่งของวัดมหาธาตุฯ) (ท่านเจ้าคุณโชดก)
  • เป็นพระสมถะ
  • มีจริยวัตรเป็นที่เคารพ ศรัทธาของศิษยานุศิษย์

มรณกาล


     พระมหาวิชัย อีทิสธมฺโม มรณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยได้บำเพ็ญกุศลศพระหว่างวันที่ ๑๙-๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประชุมเพลิง ที่วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook