พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาบุญศักดิ์ กลฺยาณธโร ป.ธ.๙


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๕๘ ปี
อุปสมบท ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
พรรษา ๓๘
มรณภาพ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดทองนพคุณ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, อ.ม.


VIEW : 493

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พระอารามหลวง

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดทองนพคุณ
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook