พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕ | พระสังฆาธิการ

พระมหาดุสิต ภทฺทสาโร ป.ธ.๕


 
เกิด ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
อายุ ๒๗ ปี
อุปสมบท ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พรรษา
ลาสิกขา กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 803

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

ตำแหน่ง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ฝ่ายประสานงาน เว็บไซต์ sangkhatikan.com

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook