พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสนอง วิโรจโน ป.ธ.๙


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
วัด วัดเทพากร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 647

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมหาสนอง วิโรจโน มีนามเดิมว่า สนอง กลับวิหค เกิดวันที่ ๑๕ ๔ ฯ ๖ ค่ำ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นบุตรนายบุญชู นางเล็ก กลับวิหค บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน คือ

     ๑. พระมหาสนอง วิโรจโน (กลับวิหค)
     ๒. นางวิลาศ วิเศษแสง (สมรสกับ นายสำรวม วิเศษแสง)
     ๓. นายวิเชียร กลับวิหค (สมรสกับ นางปราณีต)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูดิตถารามคณาศัย (ชม คุณาราโม) วัดท่าไทร ฯลฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

     ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมปีที่ ๑ จาก โรงเรียนอินทรพิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดเทพากร
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพากร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ครูสอนนักธรรม สำนักศาสนศึกษา วัดมหาธาตุ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ครูสอนบาลี สำนักเรียนวัดเทพากร
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกบาลี

งานเผยแผ่

- ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสำคัญของศาสนา
- มีการอบรมภิกษุ - สามเณร และศิษย์วัด
- แสดงธรรมและบรรยายธรรมอบรมญาติโยม ในวันธรรมดาวันพระ
- มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ คือ ร.ร. พุทธศาสนาวันอาทิตย์สถานพัฒนาเด็กก่อนเข้าเรียน แดละจัดตั้งมูลนิธิวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
 

งานสาธารณูปการ

พ.ศ. ๒๕๒๓ สร้างศาลาฌาปนสถาน ที่วัดท่าไทร จ. สุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔ ปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๕ สร้าง ซุ้มประตูวัดที่ปากซอยเข้าวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๗ ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ปฏิสังขรณ์อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมหลังเก่า วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๙ สร้างกุฏิทรงไทย ๒ ชั้น ๑ หลัง วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๐ จัดตังมูลนิธิชื่อว่า "มูลนิธิวัดเทพากร" ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

งานพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคณะกรรมการประชุมระดับแขวง
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงกรมการศาสนา จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการปาลิวิโสธกะพระสุตตันตปิฎก ปฏิบัติงานที่ ณ ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ฯลฯ

มรณกาล


     พระมหาสนอง วิโรจโน มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพฯ รวมอายุ ๕๔ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook