วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร | พระสังฆาธิการ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


      วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๔๘
จังหวัด : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


-   พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)     ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  สมเด็จพระพนรัตน (แก้ว)   ๒๓๒๕  -  ๒๓๕๖   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี)   ๒๓๕๖  -  ๒๓๙๖   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระพิมลธรรม (ยิ้ม)   ๒๔๐๐  -  ๒๔๑๒   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระวันรัตน์ (สมบุรณ์)   ๒๔๑๕  -  ๒๔๑๙   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘)   ๒๔๒๑  -  ๒๔๓๒   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗)   ๒๔๓๔  -  ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน ป.ธ.๗)   ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)   ๒๔๔๘  -  ๒๔๕๑   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖)   ๒๔๕๓  -  ๒๔๘๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๔๘๔  -  ๒๔๙๐   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
-   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖)   ๒๔๙๐   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖)   ๒๔๙๑   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล กมโล ป.ธ.๓)   ๒๕๑๗  -  ๒๕๒๐   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร ป.ธ.๘)   ๒๕๒๐  -  ๒๕๓๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)   ๒๕๓๖  -  ๒๕๕๗   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
-   พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๗   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗  -  ๒๕๖๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
-   พระเทพวชิรโมลี (ทองใบ ปุณฺโณภาโส)   ๒๕๖๔   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)   ๒๕๖๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร [1]

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook