วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


      วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๔๘


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระธรรมเสนานี (ฟุ้ง ปุณฺณโก ป.ธ.๓)         ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  สมเด็จพระพนรัตน (แก้ว)   ๒๓๒๕   -   ๒๓๕๖   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี)   ๒๓๕๖   -   ๒๓๙๖   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระพิมลธรรม (ยิ้ม)   ๒๔๐๐   -   ๒๔๑๒   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระวันรัตน์ (สมบุรณ์)   ๒๔๑๕   -   ๒๔๑๙   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  พระพิมลธรรม (อ้น ป.ธ.๘)   ๒๔๒๑   -   ๒๔๓๒   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด ป.ธ.๗)   ๒๔๓๔   -   ๒๔๔๓   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน ป.ธ.๗)   ๒๔๔๓       เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)   ๒๔๔๘   -   ๒๔๕๑   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร ป.ธ.๖)   ๒๔๕๓   -   ๒๔๘๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๑๐   สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๔๘๔   -   ๒๔๙๐   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
-   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖)   ๒๔๙๐       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๑๑   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ ป.ธ.๖)   ๒๔๙๑       เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๑๒   พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (กมล กมโล ป.ธ.๓)   ๒๕๑๗   -   ๒๕๒๐   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๑๓   พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร ป.ธ.๘)   ๒๕๒๐   -   ๒๕๓๔   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๑๔   พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔)   ๒๕๓๖   -   ๒๕๕๗   เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
-   พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗   -   ๒๕๕๗   ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
๑๕   พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗       เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook