พระสังฆาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พระสังฆาธิการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พระธรรมรัตนมงคล
(นพปฎล กตสาโร)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
รายละเอียด


พระเทพมงคลโสภณ
(โสภณ ปญฺญาโสภโณ)
เจ้าคณะภาค ๑๗ - ๑๘ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวัชรจริยาจารย์
(สุชาติ ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก
เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวัชราภรณ์
(สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชสิทธิโสภณ
(สมชัย ธุรวาโห)
เจ้าคณะอำเภอผักไห่
เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวชิรสารสุธี
(เอนก มนุญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระญาณไตรโลก
(สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีวราภรณ์
(เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองเจ้าอาวาสวัดวัดพนัญเชิงวรวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(สุรศักดิ์ เขมรํสี)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
รายละเอียด


พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.
(สมรักษ์ อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมงคลรัตนมุนี
(ทองคำ ยุตฺตโยโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์
(พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
เจ้าอาวาสวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระวินัยเวที
(อำนวย อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอบางไทร (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิศาลวิหารกิจ
(สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)
เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระอุดมสารโสภณ
(บุญมั่น ปุญฺญถิโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน
(ประยูร สุทฺธิปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
รายละเอียด


พระครูอรุณวราสัย
(สมพร นนฺทโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาราช
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒนกิจวิมล
(วิจิตร ถาวรสีโล)
เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
รายละเอียด


พระครูชินธรรมาภรณ์
(ประยูร ชินปุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางบาล
เจ้าอาวาสวัดสีกุก
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์
(สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook