พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระวินัยเวที (อำนวย อภิวฑฺฒโน)


 
เกิด ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๖
วัด วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,642

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวินัยเวที มีนามเดิมว่า อำนวย สุขขี เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ณ วัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระประสาธน์สารคุณ (ปาน) วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระประสาธน์สารคุณ (ปาน) วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพรหมวงศ์เพทาจารย์ วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูโยคานุกูล วัดเสนาสนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
 เจ้าคณะอำเภอบางไทร (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรธรรมโกศล
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวินัยเวที [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook