พระวชิรกิจวิมล (สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระวชิรกิจวิมล (สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)


 
เกิด ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓
อายุ ๕๓ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดวชิรธรรมาราม
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 3,438

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาราม

สมณศักดิ์


๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลาจาร มหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานนุกรมใน สมเด็จพระวันรัต
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวชิรกิจวิมล [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ และ ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๘
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook